Love Korea

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

신비의 천연 항암보조제 '아베마르' AVEMAR

‘아베마르’ 어떻게 섭취하는 것이 좋은가? - 기존의 항암제와 함께 항암보조제ㆍ면역 증강제로 섭취하는 것이 좋다. 값싼 통밀을 먹는 것과 고가의 아베마르를 섭취하는 것의 차이점? 첫째, 아베마르 한 포(약 9g)엔 통밀 한 포대 분의 밀 배아 성분이 들어 있다. 둘째, 아베마르는 단순히 밀 배아를 추출만한 제품이 아닌,밀 배아에 맥주를 발효시킬 때 사용하는 효모를 첨가하면(이때 적절한 온도ㆍ습도ㆍ발효 시간을 유지하는 것이 중요) 이 효모가 밀 배아를 먹으면서 생기는 물질이 바로 아베마르이다. 항암 효과가 얼마나 있는가? - 헝가리 국립암센터 내과 온드라스 텔레케시 박사는 “백혈병 환자를 대상으로 ‘기적의 항암제’로 통하는 글리벡과 비교 실험 결과 글리벡 보다 오히려 낳은 결과가 얻어졌다”고 말했다. - 생명공학연구소 최창훈 박사는 “아베마르가 우리 몸의 면역력을 높여주는 것으로 보인다. 특히 대식세포의 힘을 강화시켜 암세포를 죽이는 것으로 알려져 있다” / 암 전이를 막는데 탁월한 효과가 있는 것으로 입증되고 있다” - 면역력 즉 우리 몸의 자연치유력을 높여준다는 것은 아베마르가 특정 암이 아니라 거의 모든 암의 치료에 효과가 있을 수 있다는 것을 의미한다. - 암세포의 포도당 흡수를 막아 암세포의 에너지 공급을 중단시키고, 백혈구수를 증가, 암세포의 핵산 합성을 막고 암세포의 성장과 증식 능력을 감소시키고, 결국에는 건강한 세포에 어떠한 악영향을 끼치지 않고 세포자살을 통한 암세포 소멸을 유도한다.

Zdravie | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014